Welcome to Vivekananda Nidhi !

+91-33-24643766

+91 9836060387

+91 9831630176

vivekanandanidhi@vsnl.net

vivekanandanidhi@vnidhi.org

Birth Day celebration of Shri Ramkrishna Paramahansha, Maa Sarada Devi, Swami Vivekananda

Birth Day celebration of Shri Ramkrishna Paramahansha, Maa Sarada Devi, Swami Vivekananda on 7th April.